Најчувствителен скалпел помеѓу секундарните катаракта ласери.

VISULAS® YAG III од Carl Zeiss е пресвртница во развојот на ласерските системи за фотодискрупција ориентирани кон праксата. Таа ги обединува најновата генерација оптичко искуство и технолошка совршеност и овозможува максимална леснотија при користење со најнизок можен износ на стрес на пациентот.

VISULAS YAG III се користи за апликации како што се задна капсулотомија и иридотомија, како и IOL полирање.