Одредување на меки, цилиндрични, GP-гаспропустливи, GP-цилиндрични, леќи за кератоконус, тераписки и орток леќи.